نشریه محیط جغرافیایی (JGENV) - مقالات آماده انتشار