نشریه محیط جغرافیایی (JGENV) - فرایند پذیرش مقالات