اعضای هیات تحریریه

سردبیر

بهلول عليجاني

دانشکده جغرافیا/قطب علمی آمایش سرزمین

jgenvut.ac.ir